YES Idea Challenge

กิจกรรม YES Idea Challenge – Train the Trainer คือ อะไร

เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะฯ ให้มีศักยภาพในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ เป็นพี่เลี้ยงและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีฐานความรู้และแนวคิดอันเป็นนวัตกรรมให้เข้าสู่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจได้ โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานคณะทำงานเชิงประเด็น C-UBI ภาคใต้ตอนบน เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการในครั้งนี้

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับไคร

  • ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะฯ (รายใหม่) ของแต่ละเครือข่าย เครือข่ายละ  4  คน
  • ผู้ประกอบการ (รายใหม่) เครือข่ายละ 1 กลุ่มธุรกิจ

วิทยากรและโค้ช 

กำหนดการ กำหนดการ-กิจกรรม-N-Idea-Challenge


ภาพกิจกรรม (Y.E.S. Idea Challenge) คลิ๊ก


ติดต่อ – สอบถาม

ทีมงานกิจกรรม Y.E.S. Idea Challenge Train the Trainer
E-mail : 2yesidea@gmail.com
วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม Evergreen สาธร