ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) WUSTP อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์สนับสนุนให้การช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ประกอบการที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจตลอดจนดูแลช่วยเหลือให้การสนับสนุนด้านต่างๆ แก่ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการอุทยาน เช่น การบ่มเพาะธุรกิจ คอยช่วยเหลือดูแลนักธุรกิจในระดับเริ่มต้น มีหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญา มีหน่วยงาน ITAP ที่สนับสนุนให้คำปรึกษามีหน่วยออกแบบและพัฒนานวัตกรรมคอยให้คำปรึกษาด้านการออกแบบแพคเกจ และอื่นๆมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ดังนั้นในโอกาสที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานในโครงสร้างปกติของมหาวิทยาลัยตามมติของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้จัดทำโครงการประกวดโลโก้ของหน่วยงานขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้นำเสนอผลงานทางความคิดงานศิลปะ อันจะสามารถเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจะนำมาใช้เป็นโลโก้ประจำขององค์กร ตลอดจนในสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ต่อไป

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 2. ส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน 2 ชิ้น

หลักเกณฑ์ในการประกวด

 1. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ ชัดเจน และมีเอกลักษณ์ สะท้อนพันธกิจขององค์กร
 2. ตราสัญลักษณ์(โลโก้)ต้องประกอบด้วยข้อความ“ WUSTP และคำว่า Walailak University Science and Technology Park
 3. ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
 4. ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น
 5. ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 6. ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นสิทธิ์ของ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดย
 7. สามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง
 8. การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือก ถือเป็นที่สุด

การจัดส่งผลงาน

 • พิมพ์ผลงานเป็นภาพสี และขาวดำ ลงบนกระดาษขนาด A4 โดยเมื่อย่อลงเหลือ 2 x 2 ซม.แล้ว ต้องสามารถมองเห็นตัวหนังสือในโลโก้ ได้ และติดผลงานลงบนกระดาษชาร์ตสีดำ ขนาด 12 นิ้ว x 16 นิ้ว โดยเว้นขอบด้านละ 1.5 นิ้ว
 • กรอกรายละเอียดลงแบบฟอร์มใบสมัคร และแนบมาพร้อมกับผลงาน
 • ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบ และติดลงบนด้านหลังผลงานทุกชิ้น
 • แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator 10 /cs6 ) และ Photoshop (300 dpi ขึ้นไป) หรือ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น
 • ตัวอย่างผลงานโลโก้ที่ออกแบบ เมื่อวางอยู่บนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต้องแสดงความเด่นชัดได้บนผลิตภัณฑ์ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ (พิมพ์ผลงานตัวอย่างเป็นภาพสีลงบนกระดาษขนาด A4 )
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งผลงานด้วยตัวเอง ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดออกแบบโลโก้ wustp” มาที่

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณ ไชยยันต์ โต๊ะหมาด โทร. 075-673587 / มือถือ  0940705916  (ในวันและเวลาราชการ)

กำหนดการส่งผลงานและการคัดเลือก

 1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 16ตุลาคม 2560
 2. ส่งผลงานภายในวันที่ 16 ตุลาคม- 30 พฤศจิกายน 2560 (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)
 3. ประกาศผลการประกวด วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ทาง http://wusp.wu.ac.th

รางวัลในการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 2. รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประกวด LOGO อุทยานและใบสมัคร

Comments are closed.