นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คว้าเงินแสนจาก Startup Thailand League ได้อย่างไร

มารู้จักกิจกรรม Startup Thailand League

Startup Thailand League เป็นกิจกรรมประกวดโมเดลธุรกิจ Startup สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในปี 2560 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีเป้าหมายสร้าง Startup จำนวน 10 ทีม

ธุรกิจ Startup แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ดังนี้

1. ด้านเกษตรและอาหาร (AgriTech/Food Startup)
2. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (HealthTech)
3. ด้านการเงินและการธนาคาร (FinTech)
4. ด้านอุตสาหกรรม (IndustryTech)
5. ด้านการท่องเที่ยว (TravelTech)
6. ด้านไลฟ์สไตล์ (LifeStyle)
7. ด้านพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
8. ด้านภาครัฐ/การศึกษา (GovTech/EdTech)
9. ด้านอสังหาริมทรัพย์ (PropertyTech)

จะเห็นได้ว่านักศึกษาทุกสำนักวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคน

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมต้องทำอย่างไร

 1. รวมทีมสมาชิก โดยเป็นนักศึกษาสาขาใดก็ได้ ชั้นปีใดก็ได้ ทีมละ 3- 5 คน คิดไอเดียที่มีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือ Business Model Canvas พร้อมกับมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
 2. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Innovative Startup WU
 3. ส่งข้อเสนอ Proposal มาที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในขั้นตอนนี้นักศึกษาต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม โดยจะมีพี่เลี้ยงและทีมโค้ช จะดูแลอย่างใกล้ชิดก่อนเข้าร่วมแข่งขัน
 4. เข้าร่วมการนำเสนอโมเดลธุรกิจ Startup ต่อคณะกรรมการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเวลาให้นำเสนอ 10 นาที และให้ตอบคำถาม 5 นาที
 5. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในส่วนทีมที่ไม่ผ่านสามารถมาแข่งขันการนำเสนอโมเดลธุรกิจในเวทีต่อไป
 6. โชวผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนในวัน Demo Day เพื่อนำเสนอให้กับบุคคลทั่วไป หากมีนักลงทุนสนใจสามารถร่วมกันพัฒนาหรือแล้วแต่ตามตกลง

ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว มีจำนวน 7 ทีม

 1. ทีม Meseum Wow | สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 2. ทีม LAB | สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 3. ทีม Coin Tech | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 4. ทีม Hermeiper | สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 5. ทีม Flying | สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 6. ทีม Helto | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 7. ทีม Naked-Eye | สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

สนามแข่งขัน Startup Thailand League 2017

สนามแข่งขัน Startup Thailand League ได้เวียนเป็นเจ้าภาพแข่งขันอยู่ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งทีมนักศึกษาที่มีความพร้อมไปที่ สนามศรีราชา จังหวัดชลบุรี สนามเชียงใหม่ สนามศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต สนามมหาวิทยาลัยรังสิต และเวทีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช มีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยอื่นๆกว่า 60 ทีม

ติดต่อ-สอบถาม ได้ที่ นางสาวภคกุล ทวีวรรณ โทร 2915

Comments are closed.