มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จับมือกับ SIPA ร่วมกันผลักดัน Tech Startup Club ในมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.นิยม  กำลังดี รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (SIPA) ร่วมกับ 43 สถาบันร่วมกันจัดตั้ง Tech Startup Club ในสถาบันการศึกษา

Tech Startup Club เป็นโตรงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัล เพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งให้กับบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม และยกระดับความสามารถการแข่งขันในระดับสากล สร้างความร่วมมือและเครือข่ายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างสีีผลิตภัรฑ์และบริการ และธุรกิจรูปแบบใหม่ และเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ Tech Startup

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่

  1. ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ ICT Solution และ Mobile Application
  2. ธุรกิจอุปกรณ์และบริการอัจริยะ (Internet of Things)
  3. ธุรกิจมัลติมีเดียและเนื้อหาดิจิทัล (Multimedia and Digital Content)

กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

  • ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
  • นักพัฒนาอิสระ
  • นักเรียน นักศึกษา
  • บุคคลที่สนใจทั่วไปในอุตสาหกรรม

 

Comments are closed.