พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อทำงานกับภาคเอกชน : TALENT MOBILITY

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ขอเชิญคนรุ่นใหม่ร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในการทำงานกับภาคเอกชน กับกิจกรรม “พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อการทำงานร่วมกับเอกชน” และ ร่วมกันเรียนรู้การทำงานและสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชน ผ่านการสนับสนุนด้วยกลไกและบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับไครบ้าง

นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย เจ้าหน้าที่ และพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ทำงานเชื่อมโยงกับภาคเอกชน


จัดที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร

5 กันยายน 2559
รู้จักอุทยานวิทยาศาสตร์, นโยบาย Talent Mobility เพื่อการแข่งขันภาคการลิตและบริการ
ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6 กันยายน 2559
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การปก้องทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ถูกต้อง, มุมมองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมในองค์กรธุรกิจ
ณ ห้องระชุมตุมปัง ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

28 กันยายน 2559
ศึกษาดูงาน หจก.แก้มมณีสมุนไพร, กิจกรรมตอบคำถาม

29 กันยายน 2559
ศึกษาดูงาน บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ.ชุมพร, กิจกรรม Dinner Talk

30 กันยายน 2559
ศึกษาดูงาน บริษัท กรีน ออรีจิ้น จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี


กำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม


ดาวน์โหลดเอกสาร 

แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม 5-6, 28-30

อบรม

Comments are closed.