บุคลากร

ผศ.ดร.นิยม กำลังดี

ผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ 0 7567 3577
E-mail : kniyom@gmail.com


นางสาวหทัย เหมทานนท์

เจ้าหน้าที่ธุรการและสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร

โทรศัพท์ 0 7567 3574
E-mail : hhatai5@gmail.com


นางสาวเรณู มีสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

โทรศัพท์ 0 7567 3573
E-mail : rayki4310@gmail.com


นางสาวนุสรา ช่วยตรึกตรอง

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

โทรศัพท์ 0 7567 3586
E-mail : nussarachuay@gmail.com


นางธีติมา ฉ้วนเจริญ

ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

โทรศัพท์ 0 7567 3578
E-mail : ch.theetima@gmail.com


นางสาวนันท์ภัส เหมทานนท์

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

โทรศัพท์ 0 7567 3580
E-mail : jaree.wu@gmail.com


นายซูกิมพลี หนิจิบุลัด

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ
โทรศัพท์ 0 7567 3579
E-mail : sukimplee.ni@gmail.com


นางสาวนัฎถพร วุฒิสิทธิ์

ที่ปรึกษาเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 7567 3571
E-mail : nickies_89@gmail.com


นายไกรสร นิลอาสน์

ที่ปรึกษาเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 7567 3588
E-mail : kraison_ninlaart@hotmail.com


นางพรรษกร ฉันทวีโรจน์

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

โทรศัพท์ 0 7567 3575
E-mail : lexykusa25@gmail.com


นางสาวแสงนภา ตันสกุล

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

โทรศัพท์ 0 7567 2927
E-mail : tsangnap21@gmail.com


นายไชยยันต์ โต๊ะหมาด

เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 7567 3587
E-mail : chaiyan.design@gmail.com


นางสาวจตุพร สุทธิพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0 7567 2963
E-mail : jjatu10@gmail.com