Tech Startup Club

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน )ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร ทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) โดยมีกิจกรรมการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดตั้ง Tech Startup Club และมีการลงนามความร่วมมือความเป็นเครือข่ายความคิดสร้างสรรค์ (SIPA Tech Startup Club) กับ 43 สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยทั้ง 43 สถาบันการศึกษาจะมีการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างพื้นฐานให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจได้พัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้ด้าน Tech Startup จนสามารถสร้างธุรกิจ ที่มีการใช้ฐานของนวัตกรรม และเทคโนโลยีได้

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง Tech Startup Club

  1. เพื่อสร้างความตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลใหม่
  2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรและสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทย
  3. เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างสรรผลิตภัณฑ์และบริการและธุรกิจรูปแบบใหม่
  4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการและธุรกิจรูปแบบใหม่ที่สามารถต่อยอดในการพัฒนาในเชิงธุรกิจต่อไปได้

กิจกรรมอบรมและการแข่งขัน

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา

ผศ.ดร.นิยม  กำลังดี โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์กรกต  สุวรรณรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์  ธรรมรักษ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์เจริญพร  บัวแย้ม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์โกสินทร์  กาฬรัตน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

 

ลงทะเบียนสมาชิกชมรม