การส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการจัดการภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ(Talent Mobility: TM)

เพื่อส่งเสริมและสนับสนับให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาภาคเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ

บริการที่ได้รับ
นักวิจัยจากภาครัฐช่วยให้คำปรึกษา แก้ปัญหา และทำงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ โดยนักวิจัยจะได้ทำการวิจัยตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจประกอบกับสถานประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยร่วมกัน

ลูกค้าเป้าหมายที่รับบริการ
ผู้ประกอบการภาคธุรกิจที่สนใจจะทำโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยของบุคลากรภาครัฐเพื่อพัฒนาธุรกิจ