การบริการของห้องปฏิบัติการ (Lab Service)

เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการแก่เอกชน ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

บริการที่ได้รับ

การพัฒนาบุคลากร การจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นต่อการให้บริการ และมาตรฐานของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบให้ตรงกับความต้องการของเอกชนในพื้นที่

ลูกค้าเป้าหมายที่รับบริการ

เพื่อให้บริการกับเอกชนและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่