โครงการการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย (Innovation Technology Assistance Program : iTAP)

พัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีที่สูงขึ้น มีนวัตกรรมและการส่งออกเพิ่มขึ้น สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการนำผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศ มาพัฒนากระบวนการการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด

บริการที่ได้รับ

 1. บริการที่ปรึกษา เพื่อวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและหาแนวทางในการพัฒนา โดยที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 2. จัดฝึกอบรมเละสัมมนาทางวิชาการ
 3. เสาะหาเทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศ
 4. บริการจับคู่เจรจาธุรกิจและเทคโนโลยี
 5. เชื่อมโยงสู่หน่วยงานสนับสนุนอื่นที่ให้บริการแก่อุตสาหกรรม

ลูกค้าเป้าหมายที่รับบริการ :

 1. เป็นนิติบุคคลที่มีคนไทยถือหุ้น 51 % ขึ้นไป
 2. มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
 3. สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ไม่สนับสนุนด้านการเงินแต่ช่วยสรรหาผู้เชี่ยวชาญบริหารโครงการได้
 4. ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนร้านค้ากับกระทรวงพาณิชย์

การสนับสนุนด้านการเงิน

 1. สนับสนุนค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิค 100%
 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงสุด 50% ของงบประมาณโครงการ ภายในวงเงิน 400,000 บาท
 3. โครงการระบบคุณภาพ สนับสนุนไม่เกิน 100,000 บาท
 4. วงเงินสนับสนุน 800,000 บาท/บริษัท/ปีงบประมาณ โดยไม่จำกัดจำนวนโครงการ