โครงการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่

เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการอย่างครบวงจรแก่ผู้ประกอบการและเอกชน เพื่อทำหน้าที่ขยายการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การจับคู่นวัตกรรมในรูปแบบของการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงการฝึกอบรม การเสาะหาเทคโนโลยีจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภาคใต้ โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารแปรรูป ให้มีความพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดการค้าอย่างเข้มแข็ง
2. สนับสนุนการทำธุรกิจในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมทั้งการฝึกอบรม การเสาะหาเทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆ และให้บริการข้อมูลทางธุรกิจและเทคโนโลยีโดยการเชื่อมโยงกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศ
3. สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการนำผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ มาก่อให้เกิดกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด

บริการที่ได้รับ
เชื่องโยงงานวิจัยสู่ภาคเอกชน วิเคราะห์ปัญหา ร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในภาคเอกชน เพื่อให้มีองค์ความรู้ใหม่ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงต่อภาคประกอบการ

คุณสมบัติของผู้ขอรับบริการ:
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหาร มีสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีความพร้อมทางด้านบุคลากร การเงิน และการจัดการระดับหนึ่ง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีการผลิตและบริการ

การสนับสนุนด้านการเงิน
1.สนับสนุนค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิค 100%
2.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงสุด 50% ของงบประมาณโครงการ ภายในวงเงิน 300,000 บาท
3. โครงการระบบคุณภาพ สนับสนุนไม่เกิน 150,000 บาท