การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property : IP Service)

เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย นำผลงานวิจัยมาจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ การค้นคว้า การวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคอุตสาหกรรม

บริการที่ได้รับ

ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ดำเนินการเพื่อขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักศึกษา บัณฑิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม

ลูกค้าเป้าหมายที่รับบริการ
นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เอกชนในพื้นที่วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ