การบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Innovation Design Center : IDC)

ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบต่างๆของผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้บริการ และได้ผลงานการออกแบบที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค และเพื่อให้ผู้ประกอบการ พัฒนาความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์ใหม่ สื่อโฆษณาใหม่ ให้บรรลุเป้าหมายและนำไปสูการผลิตที่มีคุณภาพ สู่การพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร

บริการที่ได้รับ
ผู้ประกอบการจะได้รับการปรึกษาและบริการด้าน บรรจุภัณฑ์ ในรูปแบบที่ตรงตามความต้องการของตลาด

ลูกค้าเป้าหมายที่รับบริการ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ ผู้ประกอบการในหน่วยบ่มเพาะ และภาคเอกชนที่สนใจพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของสินค้า