โครงการร่วมวิจัยกับภาคเอกชน Co-research

ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมด้วยการวิจัยและพัฒนา (R&D) และได้ผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเพื่อให้ผู้ประกอบการ (ภาคอุตสาหกรรม) พัฒนาความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรือระบบการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต สู่การพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร

บริการที่ได้รับ
ภาคเอกชนสนใจที่จะทำวิจัยพัฒนาโดยที่ทางโครงการจะสนับสนุนด้านงบประมาณไม่เกินร้อยละ 70 และภาคเอกชนจะต้องสมทบงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมดในแต่ละโครงการวิจัย

ลูกค้าเป้าหมายที่รับบริการ
ภาคเอกชนสนใจที่จะทำวิจัยพัฒนาเพื่อพัฒนาสินค้าภายในองค์กร โดยเน้นในเรื่องยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร