บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Incubation)

หน่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Incubation) เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ที่มีความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ โดยนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม หรืองานวิจัยของมหาวิทยาลัย มาจัดตั้งเป็นธุรกิจ ดำเนินกิจการควบคู่ไปกับระบบสนับสนุน (ระบบพี่เลี้ยงทางธุรกิจ) ตามกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ เพื่อสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง มีศักยภาพ สามารถเติบโตและอยู่รอดเป็นกิจการเต็มรูปแบบ

หน่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Incubation) ให้ความช่วยเหลือดังนี้

  • ระบบพี่เลี้ยงที่คอยติดตาม ดูแล วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาการดำเนินธุรกิจและช่วยหาแนวทางการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม
  • ประสานงานเพื่อเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และข้อมูลเทคโนโลยีจากหน่วยวิจัยของมหาวิทยาลัยที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ
  • จัดหาที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการจัดการ
  • สนับสนุนงบประมาณในการผลิตสินค้าต้นแบบ เพื่อนำไปทดสอบตลาด
  • ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าต้นแบบสู่มาตรฐานสากล
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์ตราสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัยทางการตลาด
  • พื้นที่เช่าสำนักงาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
  • ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการและผลิตภัณฑ์/บริการ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม
  • ออกบูธ จัดแสดงสินค้า ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
  • สนับสนุนเข้าร่วมอบรม พัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ