บริการ

บริการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 • งานพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์
  1. การพัฒนาศักยภาพห้องปฎิบัติการ (LAB)
  2. บริการออกแบบนวัตกรรม (IDC)
  3. การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IPMO)
  4. ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (BDS)
  5. สำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม (OIL)
 • งานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI Incubation Platform)
  1. การบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Incubation)
  2. การเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Acceleration)
  3. กิจกรรม “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market : R2M”
 • งานพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยและพัฒนาของเอกชนในพื้นที่ (IRTC)
 • งานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (C0-Research)