ม.วลัยลักษณ์ ชวนคนมีฝันเข้าร่วม SEED CAMP | เมล็ดพันธ์ใหม่คนวลัยลักษณ์

ครั้งแรกที่คนมีฝันจะได้มาเจอกัน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันที่มีความฝัน อยากทำธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อสร้างจุดเด่นให้ตัวผลิตภัณฑ์ มาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการที่จะได้มีโอกาสใช้เครื่องมือในการหาความเป็นเป็นได้ของธุรกิจ Lean Canvas กับวิทยากรและพี่เลี้ยงที่จะทำให้วิธีคิดการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเปลี่ยนไป

รูปแบบของกิจกรรม

 • ภาคบรรยาย (การวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจและแผนการตลาด , แผนการเงินและแผนการผลิต , LEAN CANVAS)
 • ภาคปฎิบัติ (LEAN CANVAS , เทคนิคการนำเสนอ)
 • แข่งขันประกวดการนำเสนอทางธุรกิจ

ใครบ้างที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม

 • นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกสำนักวิชา
 • ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี
 • บุคคลทั่วไป

วันที่ เวลา และ สถานที่ฝึกอบรม

วันพุธ – ศุกร์ ที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยากร

 • อาจารย์อัยยพร ขจรไชยกุล
  ความเชี่ยวชาญ :    การวางแผนการตลาด, การวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ
 • ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
  ความเชี่ยวชาญ :    การวางแผนด้านการเงิน, การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ

กติกาการแข่งขัน

1.นักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคคลทั่วไป ต้องเข้าร่วมอบรมการเขียนแผนธุรกิจในวันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2.การนำเสนอจะต้องประกอบด้วย

 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • SWOT Analysis
 • 4P’s (ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขาย)
 • แผนการผลิตและแผนการเงิน เช่น ROE, ROA, IRR, NPV, Payback Period

3.นักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคคลทั่วไป ต้องสามารถนำเสนอโมเดลด้วยรูปภาพหรือตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ ประกอบการนำเสนอในวันแข่งขัน โดยเวลาในการนำเสนอทีมละ 7 นาที และกรรมการซักถาม 7 นาที

*** หมายเหตุ:นำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint อาจมีการนำวิดีโอร่วมประกอบในการนำเสนอด้วยได้

ฟรี ค่าลงทะเบียน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง 


ติดต่อ สอบถาม

นางสาวพัฐชญาณ์ แซ่โง้ว โทร 075 672922

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Comments are closed.