รับสมัครผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ | โครงการ Research to Market 2017

รับสมัครงานวิจัย ผลงานวิชาการ ที่มี่ศักยภาพสามารถนำออกไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน โดยกิจกรรมดังกล่าวจะส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการร่วมกันพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพให้สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของนักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย ในการวางแผน และมองโอกาสรวมทั้ง ศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และช่องทางทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ (Product Innovation) หรือแม้กระทั่งนวัตกรรมเชิงกระบวนการ(Process Innovation)

โดยสามารถส่งผลงานวิจัยได้ที่ คุณนันท์นภัส เหมทานนท์ อีเมล jaree.wu@gmail.com หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 3580 สามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2560

รายละเอียดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา http://wusp.wu.ac.th/r2m

ประกาศผล 5 ทีมตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

Comments are closed.