ประกาศรายชื่อทีมนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม R2M (Research to Market) รอบคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อทีมนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม R2M (Research to Market) 2016 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน  8 ทีม รวม 31 คน

ทุกทีมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp กับทีมพี่เลี้ยง และทีมวิทยากรที่มาให้ความรู้ การเขียน Business Model Canvas การทำแผนการเงินเบื่องต้น และ เทคนิคการนำเสนอ ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมประสานสุขรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ ชื่อ-สกุล สำนักวิชา
1 นายฐปธน  เฉลิมพนาพันธ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
2 น.ส.ศุภสุตา ไอยราคม สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
3 น.ส.ปิยาภรณ์ ศรีสน สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
4 นายซอฟรอน สาและ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
5 นายเสฎฐวุฒิ ทวีพงศ์ศักดิ์ สารสนเทศศาสตร์
6 นายปิยะวิทย์ สาสุข สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
7 น.ส.สุภัทชา เปรมทอง สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
8 น.ส.รุ่งนภา กรีทอง สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
9 น.ส.ยุพาวดี ถาวรมาศ เทคโนโลยีการเกษตร
10 น.ส.มัณธญา สุทธิ์ศิริ เทคโนโลยีการเกษตร
11 น.ส.กัลยาพร แซ่เซีย เทคโนโลยีการเกษตร
12 น.ส.ศมนันท์ บุญสิน เทคโนโลยีการเกษตร
13 น.ส.พิมลพรรณ คงประดิษฐ์ สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
14 นายภานุวัฒน์ จีนชู สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
15 น.ส.รุ่งไพลิน จุลบุษรา สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
16 นายธีรพล ศาลีคุปต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
17 นางสาวณัฏฐ์นรี พุกกาพันธุ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
18 นางสาวนวลจุฑา เนียมจันทร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
19 นางสาวอัสมา สาเมาะ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
20 นางสาวอภิญญา ปาฏิโก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
21 นายกฤษดา หนูเล็ก สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
22 นายจักรพันธุ์ เบญจวิญญู สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
23 นางสาวกุสลิน สุขการ การจัดการ
24 นางสาวรติรัตน์ เพชรกาญจนวัฒน์ การจัดการ
25 นาวสาวชนัญญา  ทวิชสังข์ การจัดการ
26 นางสาวพิชญา  เหมหมัน การจัดการ
27 นาวสาวธัญพร  ภัทรเกียรติเจริญ การจัดการ
28 นางสาวศศิรินทร์ ศรีเพ็ญ การจัดการ
29 นางสาวนันทิชา ศรีแก้ว การจัดการ
30 นางสาวเกศราภรณ์ มะยะเฉียว การจัดการ
31 นางสาวสิรินญา แก้วแกมทอง การจัดการ

กำหนดการกิจกรรม

Comments are closed.