รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP และทายาทธุรกิจ OTOP

otop-rgb

รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP และทายาทธุรกิจ OTOP เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP เน้นกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเครื่องสำอางและสมุนไพร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการโครงการ OTOP โดยใช้งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ในมหาวิทยาลัย
 • เพื่อช่วยพัฒนาทักษะเชิงลึก และภูมิปัญญาให้กับผู้ประกอบการโครงการ OTOP และทายาทผู้ประกอบการ
 • เพื่อส่งเสริมให้ทายาทผู้ประกอบการโครงการ OTOP ที่สนใจในการประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนา ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ
 • เพื่อส่งเสริมประชาชนและผู้ประกอบการโครงการ OTOP ในชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาขึ้นเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับผู้ประกอบการโครงการ OTOP

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 1. เป็นผู้ประกอบการและ/หรือทายาท ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว
 2. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดกิจกรรม และ ให้ความร่วมมือได้อย่างเต็มที่
 3. มีความต้องการในการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และพร้อมที่จะลงทุนในด้านการผลิตเพื่อรองรับการขอมาตรฐานต่างๆ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • ได้รับการพัฒนาทักษะธุรกิจเชิงลึก
 • พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ
 • ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้งานวิจัย และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย

วันที่ เวลา และสถานที่จัดงาน 

15-17 มิถุนายน 2559 และ 23-24 มิถุนายน 2559  (ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 5 วัน) ณ โรงแรมราวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ มีที่พักให้สำหรับผู้ประกอบการที่มาจากต่างจังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต )

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ แบบฟอร์มใบสมัคร-OTOP-UBI-01

กำหนดการอบรม กำหนดการ OTOP

ฟรีตลอดกิจกรรม

Comments are closed.