OTOP+

กิจกรรม OTOP Plus – ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยวิชาการและนวัตกรรม

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product Plus : OTOP Plus) เป็นกิจกรรมที่นำทรัพยากรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยการวิจัยและพัฒนารวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยตอบรับกับความต้องการของผู้ใช้สินค้ามากยิ่งขึ้น อันจะทำให้เกิดความเข้มแข็งต่อชุมชนและสร้างรายได้ให้กับประเทศต่อไป

คุณสมบัติของผู้ประกอบการ 

  • Brand Quality มีความเข้มแข็งด้านตราสินค้า
  • Continuous & Consistent ผลิตอย่างต่อเนื่องและคุณภาพคงเดิม
  • Standardization, Quality and Satisfaction มีมาตรฐานและคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
  • Product Story มีประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

กำหนดการสัมมนา

ทีมที่ปรึกษา

15 ผลิตภัณฑ์

ภาพกิจกรรม  OTOP PLUS @ WALAILAK UNIVERSITY