Olinta : ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากด้วงสาคู

วิจัยโดย 

  • รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ผศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เจ้าของผลิตภัณฑ์  บริษัท เซโกฟาร์ม จำกัด

รางวัลที่ได้รับ

  • รางวัลชนะเลิศ STI Thailand Award ระดับภาคใต้ ปี พ.ศ. 2558

การรับรองมาตรฐาน 

การสนับสนุนจาก อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ

  • กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)
  • ชมรมออกแบบนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่ปรึกษา

  • ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์  สำนักวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ผศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์