Norrat-ไล่หนู

ผลิตภัณฑ์ ป้องกันหนูกัดสายไฟในรถยนต์ Norrat – Ratguard

คุณสมบัติ ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติมีฤทธิ์ในการไล่หนู ผ่านการทดสอบและวิจัยแล้วว่าปลอดภัย

วิจัยโดย 

รศ.ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ในงาน International  Exhibition of Invention of Geneva, Swisserland

เจ้าของผลิตภัณฑ์  บริษัท หมื่นทิพย์ จำกัด

รางวัลที่ได้รับ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง สาขาผู้ประกอบการนวัตกรรม กิจกรรม STSP Innovation Award 2016

การรับรองมาตรฐาน 

ผ่านการรับรองเครื่องหมาย ฮาลาล เลขที่  12 F0760010559

การสนับสนุนจาก อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ

  • กิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI)
  • ชมรมออกแบบนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • โครงการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)

ที่ปรึกษา

  • รศ.ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • อ.ฮุสเซ็น  นิยมเดชา  สำนักวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์