การสร้างแผนธุรกิจด้วย LEAN CANVAS

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ “การสร้างแผนธุรกิจด้วย LEAN CANVAS” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคิดวางแผนในการเริ่มต้นธุรกิจ Startup

วันที่ เวลา และ สถานที่
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยากร
นายอานนท์ บุณยประเวศ
CEO and Co-Founder of Techfarm Co., Ltd.

เนื้อหาบรรยายและ Workshop
การสร้างแผนธุรกิจด้วย Business Canvas

กำหนดการ_มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Comments are closed.