iTAP จัดอบรม “ระบบสารสนเทศช่วยบริหารจัดการสหกรณ์กองทุนสวนยาง”

เครือข่ายโครงการ iTAP มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการภายใต้โครงการกลุ่ม “การพัฒนาระบบสารสนเทศช่วยบริหารจัดการสหกรณ์กองทุนสวนยาง”โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการประมาณ 4 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางที่วังพัฒนา จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านลานช้าง และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชายเขา จำกัด โดยโครงการถึงขั้นตอนการทดลองใช้ระบบสารสนเทศช่วยการทำงานของสหกรณ์โดยผู้ใช้งานจริงจึงได้จัดอบรมาให้ความรู้เรื่อง “ระบบสารสนเทศช่วยบริหารจัดการสหกรณ์กองทุนสวนยาง” วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารปฏิบัติการ B 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

[huge_it_gallery id=”24″]

Comments are closed.