ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Innovative Startup @ University

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม innovativeStartup for students ให้กับนิสิต นักศึกษา เพื่อค้นหาแนวคิด วิธีการทำธุรกิจแบบ Startup ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้าน Startup

วันที่ เวลา และสถานที่

วัน พุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 3 ห้อง 310 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยากร

คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ CEO and Co-Founder www.jitta.com
คุณวรนล ฐิตินันทกร CEO and Founder TUBER Co-Working Space
คุณธีระกฤษ พร้อมมูล CEO and Co-founder at Prommoon Industrial group

เนื้อหาบรรยาย

-Startup Overview and Idea Discovery
-Transform to Product
-Scalling up the Startup Business
-Becoming the established startup
-How to be an Innovative Startup
-How young entrepreneurs get startup

กำหนดการ กำหนดการอบรม

ลงทะเบียนและติดต่อสอบถามได้ที่

นายซูกิมพลี  หนิจิบุลัด โทร 3579
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Comments are closed.