ผู้ประกอบการด้านอาหารไม่ควรพลาด

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ รังสรรค์นวัตกรรมอย่างนักธุรกิจ (ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป) ณ ห้องแก้วสมุย คอนเวนชั่น 4 ชั้น 1 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการนำเรื่องของนวัตกรรมไปประยุกต์และนำไปใช้เพิ่มผลิตภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  2. สามารถสร้างและคัดเลือกนวัตกรรมรวมถึงนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้กับองค์กรได้

วิทยากร

  1. ดร.กัณณพนต์ โล่เพชรัตน์ Executive Director Noureau Centric Co.,Ltd.
  2. ดร.ทนง เอี่ยวศิริ รองคณบดี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาในการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 16 – วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่

ณ ห้องแก้วสมุย คอนเวนชั่น 4 ชั้น 1 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน

Download รายละเอียดและกำหนดการ foodin

Comments are closed.