10 ไอเดียธุรกิจ Startup จากนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ พร้อมนำเสนอในงาน Walailak DEMO DAY 2017โครงการ Innovative Startup ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรม Startup Talk, Startup Boot Camp ให้กับนักศึกษาและจัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วม Pitching ใน Startup Thailand League ที่มีสนามแข่งขันกว่า 20 สนามทั่วประเทศ

ผลการแข่งขันการ Pitching จากสนามทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีทีมนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 ทีม พร้อมกับได้รับเงินรางวัลสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ทีมละ 100,000 บาท มีดังนี้

 1. ทีม MUSEUM WOW
  ผลิตภัณฑ์ : MUSEUM WOW
  แอพลิเคชั่นที่จะทำให้การเยี่ยมชมโบราณสถานเปลี่ยนไป ด้วยข้อมูลที่มีการอั้พเดทจากผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งใช้เทคโนโลยี 3D ในการแสดงรายละเอียดของโบราณวัตถุ
  สมาชิกในทีม : นายอานนท์  ศรีเผด็จ, นายศรายุทธ  นุ่นสังข์, นางสาวกมลชนก คงทรัพย์
  อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 2. ทีม LAB
  ผลิตภัณฑ์ : LAB
  แอพลิเคชันแปลผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการจากโรงพยาบาลหรือคลีนิกทางการแพทย์
  สมาชิกในทีม : นายปิยะวิทย์ สาสุข, นางสาวรุ่งนภา กรีทอง
  อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 3. ทีม Coin Tech
  ผลิตภัณฑ์ : Coin Tech
  ระบบอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
  สมาชิกในทีม : นายชยพล มาช่วย, นายธนธรณ์ ซ้วนตั้น
  อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 4. ทีม The Flying
  ผลิตภัณฑ์ : Siamshop
  แอพพลิเคชั่นรวบรวมสินค้า OTOP มาไว้ในที่เดียว ช่วยอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า
  สมาชิกในทีม : นายธันยา คงคาเพชร, นางสาวมนวดี อุทัยพันธ์
  อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 5. ทีม Herme(i)per
  ผลิตภัณฑ์ : Herme(i)per
  Platform รวมร้านถ่ายเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการที่ต้องการจัดทำเอกสาร
  สมาชิกในทีม : นางสาวชุลิดา เอมรุจิ, นางสาวศิริรัตน์ ราชนิยม
  อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์  ธรรมรักษ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 6. ทีม NAKED-EYE
  ผลิตภัณฑ์ : G6PD
  ชุดทดสอบคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD
  สมาชิกในทีม : นางสาวรุ่งนภา กรีทอง, นายปิยะวิทย์ สาสุข
  อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 7. ทีม SEEElEC
  ผลิตภัณฑ์ : HELTO
  ระบบที่ช่วยบริษัทหรือองค์กรต่างๆบริหารจัดการ การใช้ไฟฟ้าภายในองค์กร หรือตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
  สมาชิกในทีม : นายกิตติศักดิ์ เจริญสุข, นายจตุรงค์ มาศพงค์, นายภรัณยู จินดาพล
  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 8. ทีม Handhelp
  ผลิตภัณฑ์ : Handhelp
  แอพพลิเคชั่นล่าม ให้คนทั่วไปและผู้บกพร่องทางการได้ยินสามารถสื่อสารเชื่อมโยงความคิด ความรู้สึกถึงกันได้
  สมาชิกในทีม : นางสาวฏอฮีเราะฮ์  ฮูซัยนี, นางสาวสุดารัตน์ ผิวอ่อน, นายพงศธร จันด้วง, นางสาวสิริพร พุทธวิริยะ, นางสาวชิดชนก ยีสมัน
  อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์  ธรรมรักษ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 9. ทีม Heart industry
  ผลิตภัณฑ์ : Heart industry
  ระบบที่ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตตรวจสอบและบริหารจัดการ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์ ก่อนที่มอเตอร์จะเกิดความเสียหายได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
  สมาชิกในทีม : นายฐิติวัสส์ เต็มเปี่ยม, นางสาวรุ่งกานต์ ยังอภัย
  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 10. ทีม GBOT
  ผลิตภัณฑ์ : GBOT OMR
  แอปพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ ซึ่งแอปพลิเคชั่นจะใช้งานโดยการถ่ายรูปแล้วนำขึ้นไปประมวลผลแบบ clound computing
  สมาชิกในทีม :  นายประสิทธิ์ แซ่อุย, นายณรงค์ พรมนุช, นายศศิพงศ์ พรมทอง, นายธนกฤต สวนดี
  อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะมีการนำเสนอในงาน Walailak DEMO Day 2017 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ติดต่อ-สอบถาม
InnovativeStartupWU 

Comments are closed.