Walailak Demo Day

Demo Day เป็นวันที่ผู้ประกอบการจะมีโอกาสได้นำเสนอไอเดีย แผนธุรกิจให้กับนักลงทุนบนเวที ผ่านการ Pitching ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญของ Startup ในการดึงดูดเงินลงทุน รวมถึงพบปะพูดคุยกับนักลงทุนเป็นการส่วนตัว ได้นำเสนอข้อมูลทั้งในภาพกว้างและเชิงลึก และที่สำคัญได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตัวเองผ่านสื่อไปในตัว


ทีม MUSEUM WOW
ผลิตภัณฑ์ : MUSEUM WOW
แอพลิเคชั่นที่จะทำให้การเยี่ยมชมโบราณสถานเปลี่ยนไป ด้วยข้อมูลที่มีการอั้พเดทจากผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งใช้เทคโนโลยี 3D ในการแสดงรายละเอียดของโบราณวัตถุ
สมาชิกในทีม : นายอานนท์  ศรีเผด็จ, นายศรายุทธ  นุ่นสังข์, นางสาวกมลชนก คงทรัพย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์


ทีม LAB
ผลิตภัณฑ์ : LAB
แอพลิเคชันแปลผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการจากโรงพยาบาลหรือคลีนิกทางการแพทย์
สมาชิกในทีม : นายปิยะวิทย์ สาสุข, นางสาวรุ่งนภา กรีทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์


ทีม Coin Tech
ผลิตภัณฑ์ : Coin Tech
ระบบอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
สมาชิกในทีม : นายชยพล มาช่วย, นายธนธรณ์ ซ้วนตั้น
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร


ทีม The Flying
ผลิตภัณฑ์ : Siamshop
แอพพลิเคชั่นรวบรวมสินค้า OTOP มาไว้ในที่เดียว ช่วยอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า
สมาชิกในทีม : นายธันยา คงคาเพชร, นางสาวมนวดี อุทัยพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร


ทีม Herme(i)per
ผลิตภัณฑ์ : Herme(i)per
Platform รวมร้านถ่ายเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการที่ต้องการจัดทำเอกสาร
สมาชิกในทีม : นางสาวชุลิดา เอมรุจิ, นางสาวศิริรัตน์ ราชนิยม
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์  ธรรมรักษ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์


ทีม NAKED-EYE
ผลิตภัณฑ์ : G6PD
ชุดทดสอบคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD
สมาชิกในทีม : นางสาวรุ่งนภา กรีทอง, นายปิยะวิทย์ สาสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์


ทีม SEEElEC
ผลิตภัณฑ์ : HELTO
ระบบที่ช่วยบริษัทหรือองค์กรต่างๆบริหารจัดการ การใช้ไฟฟ้าภายในองค์กร หรือตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
สมาชิกในทีม : นายกิตติศักดิ์ เจริญสุข, นายจตุรงค์ มาศพงค์, นายภรัณยู จินดาพล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร


ทีม Handhelp
ผลิตภัณฑ์ : Handhelp
แอพพลิเคชั่นล่าม ให้คนทั่วไปและผู้บกพร่องทางการได้ยินสามารถสื่อสารเชื่อมโยงความคิด ความรู้สึกถึงกันได้
สมาชิกในทีม : นางสาวฏอฮีเราะฮ์  ฮูซัยนี, นางสาวสุดารัตน์ ผิวอ่อน, นายพงศธร จันด้วง, นางสาวสิริพร พุทธวิริยะ, นางสาวชิดชนก ยีสมัน
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์  ธรรมรักษ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์


ทีม Heart industry
ผลิตภัณฑ์ : Heart industry
ระบบที่ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตตรวจสอบและบริหารจัดการ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์ ก่อนที่มอเตอร์จะเกิดความเสียหายได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
สมาชิกในทีม : นายฐิติวัสส์ เต็มเปี่ยม, นางสาวรุ่งกานต์ ยังอภัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร


ทีม GBOT
ผลิตภัณฑ์ : GBOT OMR
แอปพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ ซึ่งแอปพลิเคชั่นจะใช้งานโดยการถ่ายรูปแล้วนำขึ้นไปประมวลผลแบบ clound computing
สมาชิกในทีม :  นายประสิทธิ์ แซ่อุย, นายณรงค์ พรมนุช, นายศศิพงศ์ พรมทอง, นายธนกฤต สวนดี
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร


รูปภาพกิจกรรม Walailak Demo Day Click

ข่าวที่เกี่ยวข้อง