ติดต่อเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักงาน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน A โซน B
222 ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160


 

สำนักงาน – Administration Office (AO)

Telephone : 0 7567 3574, 0 7567 3576, 0 7567 3586


หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ – ฺBusiness Incubator (BI)

Telephone : 0 7567 3578-9


หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา – Intellectual Property Management Office (IPMO)

Telephone : 0 7567 3575


โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Telephone : 0 7567 3571, 0 7567 3588


หน่วยออกแบบนวัตกรรม – Innovation Design Office (IDO)

Telephone : 0 7567 3587


หน่วยประสานความร่วมมืออุตสาหกรรม – Industrial Liaison Office (OIL)

Telephone : 0 7567 3571


เครือข่าย C-UBI ภาคใต้ตอนบน – Upper South C-UBI Network (US-UBI)

Telephone : 0 7567 3573


การส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการจัดการภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ(Talent Mobility: TM)

Telephone : 0 7567 2929