ขอแสดงความยินดีกับ 3 ทีม Startup จากวลัยลักษณ์ได้รับทุนสนับสนุนทีมละหนึ่งแสนบาท | Startup Thailand League

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแข่งขัน Pitching และ DEMO Day ในชื่อ Startup Thailand League โดยครั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวน 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีทีมนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 26 ทีม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วม Pitching ในครั้งนี้จำนวน 9 ทีม แต่มีจำนวน 3 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุนด้านพัฒนา Prototype เป็นจำนวนเงินทีมละ 100,000 บาท ดังนี้

ทีม HandHelp

ทีม HandHelp แอพลิเคชั่นที่ทำหน้าที่เป็นล่าม ให้คนหูหนวกและคนปกติสามารถสื่อสารกันได้ โดยตัวแอพลิเคชั่นทำหน้าที่ประมวลผลภาษามือของผู้บกพร่องทางการได้ยินผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือ และแปลเป็นข้อความให้คนปกติได้เข้าใจ ในขณะที่คนปกติจะสามารถพิมพ์ข้อความโต้ตอบโโยมี Handhelp แปลเป็นข้อความเป็นภาษามือให้กับผู้บกพร่อมทางการได้ยิน

สมาชิก ฏอฮีเราะฮ์  ฮูซัยนี/สุดารัตน์ ผิวอ่อน/พงศธร จันด้วง/สิริพร พุทธวิริยะ/ชิดชนก ยีสมัน
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กรัณรัตน์  ธรรมรักษ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทีม Gbot

ทีม Gbot แอปพลิเคชั่นที่ใช้สาหรับการตรวจข้อสอบ ซึ่งโดยตัวแอปพลิเคชั่นจะใช้งานโดยการถ่ายรูปแล้วนำขึ้นไปประมวลผลแบบ clound computing ซึ่งในส่วนของการตรวจสอบคำตอบนั้น อาจารย์จะมีสิทธิ์ในการตรวจคำตอบ เมื่อคำตอบเสร็จแล้วก็จะแสดงผลบนหน้าเว็บ ซึ่งโดยตัวนักเรียนนักศึกษาสามารถทราบผลการตรวจได้ทันที

สมาชิก ประสิทธิ์  แซ่อุย/ณรงค์  พรมนุช/ศศิพงศ์ พรมทอง/ธนกฤต สวนดี
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กรกต  สุวรรณรัตน์  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ทีม Heart industry

ทีม Heart industry  เป็นระบบตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นของมอเตอร์ก่อนที่มอเตอร์จะเกิดความเสียหาย และส่งข้อมูลขึ้นไปยัง cloud เพื่อให้เจ้าของธุรกิจหรือผู้ควบคุมกระบวนการผลิตสามารถรู้ว่า ณ เวลานี้มอเตอร์เกิดความผิดปกติขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะแสดงผ่าน application บน smart phone ซึ่ง application นี้ทาให้การจัดการความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์ก่อนที่มอเตอร์จะเกิดความเสียหายในภาคอุตสาหกรรมการผลิต

สมาชิก ฐิติวัสส์  เต็มเปี่ยม/รุ่งกานต์  ยังอภัย
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัสวดี  กุลบุญ ก่อเกื้อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

นอกจากนี้ในงานได้จัดพื้นที่ให้มีการ DEMO สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 ทีม ซึ่งมีทีมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 3 ทีม และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวน 1 ทีม

Comments are closed.