โครงการแกะดำทำธุรกิจ

แกะดำทำธุรกิจ คือ อะไร

เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกสำนักวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมกลุ่ม 3-5 คน เข้าร่วมอบรมการเขียนแผนธุรกิจ  จากนั้นนำแผนธุรกิจมาประกวดโดยหาความเป็นไปได้ของธุรกิจ ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท

รูปแบบกิจกรรมมีในส่วนของการบรรยายและภาคปฎิบัติ ใช้ระยะเวลา 2 วัน จัดที่ห้องประชุม 4 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เข้าร่วมกิจกรรมแล้วได้อะไรบ้าง

  1. ได้เรียนรู้การเขียนแผนธุรกิจเบื่องต้นกับอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  2. หากชนะเลิศการประกวดจะได้เงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา
  3. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมกิจกรรม R2M
  4. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเขียนแผนธุรกิจได้ในอนาคต

เหมาะสำหรับไคร

  1. นักศึกษาที่เป็นทายาทธุรกิจ
  2. นักศึกษาที่มีความฝันอยากเป็นผู้ระกอบการ
  3. นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการเป็นนักธุรกิจ

จัดที่ไหน เมื่อไหร่

ห้องประชุม 4 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2559

วิทยากรจากสำนักวิชาการจัดการ

สมัครได้ที่ คุณพัฐชญาณ์  แซ่โง้ว โทร 075 -672922

ฟรีค่าอาหาร ค่าขนมเบรก ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย

Comments are closed.