อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกันของภาคการศึกษา ภาครัฐบาล และภาคเอกชน เพื่อออกสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน นำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่และประเทศ

บริการ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้บริการ 4 โปรแกรมหลักดังนี้

  1. บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี บริการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ
  2. โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
  3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่
  4. โครงการพัฒนาบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ