psp game

pc game psp iso

my resipi

resep kue kering Resep Puding Cokelat

ขอเชิญประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ระดับภาคใต้(Innovation Product Contest : IPC2014)

logo

โครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม 2557- ระดับภาคใต้
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ระดับภาคใต้ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของตลาด โดยใช้ข้อมูลสิทธิบัตรหรือภูมิปัญญาเป็นเครื่องมือต่อยอดการพัฒนาภูมิปัญญาเดิมที่มีอยู่

กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ OTOP ผู้บริหาร/สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป

กำหนดการ

13 มกราคม -27 กุมภาพันธ์ 2557 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ
8 มีนาคม 2557 อบรมความรู้พื้นฐานและส่งแนวคิดผลงาน ณ จังหวัดสงขลา  *
12 มีนาคม 2557 ประกาศรายชื่อผลงาน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับภูมิภาค
20-21-22 มีนาคม 2557 อบรมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
24 มิถุนายน 2557 ประกวดผลงานจาก 15 ผลงาน คัดเหลือ 3 ผลงานสุดท้าย เป็นตัวแทนภาคใต้แข่งขันระดับประเทศ และได้รับเงินรางวัลผลงานละ 20,000 บาท รวมเงินรางวัล 60,000 บาท

 

จากนั้นทางโครงการจะให้การสนับสนุนการเดินทางและที่พักเพื่อส่งทั้ง 3 ผลงานเข้าไปประกวดในระดับประเทศ ซึ่งจะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสิน และมีรางวัล 5 รางวัล รวมเป็นเงิน 200,000 บาท ดังนี้

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล  100,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล  50,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล  30,000 บาท
รางวัลชมเขย 2 รางวัล ๆ ละ  10,000 บาท

logo

ประกาศชื่อผลงานที่เข้ารอบ

ประกาศชื่อผลงานที่เข้ารอบ

ดำเนินกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผู้ประสานงานโครงการ : น.ส.พรรษกร นางนวล
โทร. 075-673575
โทรสาร 075-6733572
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://wusp.wu.ac.th/ และ
facebookfacebookfacebook-logo-comparison

 


ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม (ธันวาคม 2556 – กรกฎาคม 2557)