Young Smart Famer

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผศ.ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการฯ ได้ร่วมต้อนรับและบรรยายถึงหน้าที่และบทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม แก่ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่‬ Young Smart Famer (YSF‬) จากพื้น่ที่นครศรีฯ พัทลุง ตรัง และสุราษฎร์ธานี พร้อมกับเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช (คุณชลินทร์ ประพฤติตรง) กิจกรรมโครงการดีดี และอุดมการณ์ของทีมที่จะพัฒนาเกษตรนวัตกรรม โดยใช้สถาบันการศึกษาเป็นตัวสนับสนุน

[huge_it_gallery id=”29″]

Comments are closed.