โอวเอ๋ว

ผลิตภัณฑ์ : โอวเอ๋ว

ที่ตั้งสถานประกอบการ : เลขที่ 29 หมู่ 3 ต.สาคู  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ผู้ประกอบการ : คุณกัณฐมณี ปิ่นแก้ว

ทีมที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ปราณี มนูรักษ์ชินากร (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์), ดร.พิมาน  ธีระรัตนสุนทร (ด้านการรับรองมาตรฐาน), อ.ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง (ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์) และคุณพรรษกร ฉันทวีโรจน์ (ด้านการพัฒนาเครื่องหมายการค้า)