มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศ ให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ และสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนเศรษฐกิจของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนั้น

โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator : UBI) ซึ่งเป็นหน่วยที่มีหน้าที่ในการสร้างและพัฒนานักศึกษาและบุคลากรรวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นผ่านทางเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ภาคใต้ตอนบน ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการนำงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นช่องทางให้เกิดการประกอบธุรกิจใหม่ โดยจะเน้นให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมีส่วนเชื่อมโยงและมีส่วนร่วมมากที่สุด และยังทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนา นิสิต นักศึกษา และบุคลากร รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ประกอบธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยรองรับ นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ในการ ให้ความรู้ในเรื่องการตลาด การจัดทำบัญชี   การบริหารจัดการธุรกิจ การจัดทำ Business Model อีกด้วย

เครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ภาคใต้ตอนบน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP โดยการให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพในการส่งออก และแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยการจัดสร้างแบรนด์ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ด้วย จึงได้เสนอโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบการธุรกิจแก่ผู้ประกอบการโครงการ OTOP ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการโครงการ OTOP โดยใช้งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ในมหาวิทยาลัย
 • เพื่อช่วยพัฒนาทักษะเชิงลึก และภูมิปัญญาให้กับผู้ประกอบการโครงการ OTOP และทายาทผู้ประกอบการ
 • เพื่อส่งเสริมให้ทายาทผู้ประกอบการโครงการ OTOP ที่สนใจในการประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนา ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ
 • เพื่อส่งเสริมประชาชนและผู้ประกอบการโครงการ OTOP ในชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาขึ้นเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับผู้ประกอบการโครงการ OTOP

กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นผู้ประกอบการและ/หรือทายาทผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ๓ กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มอาหาร กลุ่มเครื่องสำอางและสมุนไพร กลุ่มหัตถกรรม
 • มีความต้องการในการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และพร้อมที่จะลงทุนในด้านการผลิตเพื่อรองรับการขอมาตรฐานต่างๆ
 • เป็นผู้ประกอบการ OTOP ที่สามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมโครงการได้อย่างเต็มที่ และพร้อมให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน
 • เป็นผู้ประกอบการ OTOP ที่ต้องการรับการพัฒนาทักษะทางด้านธุรกิจในการประกอบธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์ธุรกิจการตลาด การผลิต การจัดการองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการลงทุน
 • เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการคัดเลือกผู้ประกอบการ

 • การคัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์และดูเอกสารประกอบการสมัคร โดยกรรมการผู้ทรงวุฒิ
 • การคัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP เข้าสู่ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ

ประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 • ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ การวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ พร้อมทั้งแนวทางในการปรับปรุงและต่อยอดธุรกิจ
 • ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี หรืองานวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้
 • ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างความโดดเด่นและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น
 • เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการ OTOP

รายละเอียดและกำหนดการอบรม OTOP

Comments are closed.