ขอแสดงความยินดีกับคุณชานนท์ หนูเพชร ได้รับรางวัล STI Thailand Award 2015

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)ได้จัดโครงการประกวดรางวัล STI Thailand Award 2015 เพื่อเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่มีผลงานโดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)ที่มีต่อการพัฒนาประเทศไทยและสร้างความตระหนักให้ภาคอุตสาหกรรม สังคม เยาวชน นักเรียน นักศึกษาให้มีความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของ วทน.

ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดี คุณชานนท์ หนูเพชร ผู้ประกอบการในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล STI Thailand Award 2015 ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ  ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กทม.

Comments are closed.