เห็ดหลินจืออบแห้ง

ผลิตภัณฑ์ : เห็ดหลินจืออบแห้ง

ที่ตั้งสถานประกอบการ :  วิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดเพชรปาน เลขที่ 25/2 หมู่ที่ 8 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ผู้ประกอบการ : นางสาวพฤนาถ เพชรปาน และนายกิจจา รัตนกุล

ทีมที่ปรึกษา :   ผศ.ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์), ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล (ด้านการรับรองมาตรฐาน), ผศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ (ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์) และผศ.ดร.นิยม กำลังดี (ด้านการพัฒนาเครื่องหมายการค้า)