เริ่มแล้วกิจกรรมอบรม “การผลิตเบเกอรี่เชิงพาณิชย์”

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพของ ผู้ประกอบการในหัวข้อ “การผลิตเบเกอรี่เชิงพาณิชย์” ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการอาหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มีผู้สนใจเข้าร่วม 42 ท่าน ทั้งนักศึกษา ผู้ประกอบการ และบุคคลากร ซึ่งจะได้รับองค์ความรู้ด้าน
1.การทำเค้กและการตกแต่งหน้าเค้ก
2.ขั้นตอนและวิธีการทำคุกกี้
3.แนวคิดการสร้างธุรกิจเบเกอรี่
4.ขั้นตอนและวิธีการทำขนมปัง
5.การลงทุนและการตลาดธุรกิจเบเกอรี่
6.แนวทางการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

เพื่อการผลิตเบเกอรรี่ให้มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค มีขั้นตอนการผลิตที่ถูกต้อง  มีรูปแบบของบรรจุภัณฑ์และการตกแต่งเบเกอรรี่ที่น่าดึงดูดใจ

ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หลายท่าน
1.ผศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ความรู้เกี่ยวกับการทำเบเกอรี่ เค้ก คุกกี้ ขนมปัง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2.คุณสุธรรม ชยันต์เกียรติ์ ประธานบริษัทซิลเวอร์เบเกอรี่แอนด์ฟู้ด จำกัด บรรยาย “แนวคิดสร้างธุรกิจเบเกอรี่”
3.ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยาย  “การลงทุนและตลาดธุรกิจเบเกอรี่ แนวทางการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ “
4.ผศ.ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยาย “กลไกการบ่มเพาะกับการสร้างธุรกิจ”

[huge_it_gallery id=”13″]

 

Comments are closed.