เครื่องสำอางสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์ : เครื่องสำอางสมุนไพร

ที่ตั้งสถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนคนสร้างสุขวังมโนห์รา เลขที่ 168/2 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ผู้ประกอบการ : นางสุจินตนา ไพศาล และนางจุมจันทร์ ไตรยวงค์

ทีมที่ปรึกษา : ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์ (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์) ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล (ด้านการรับรองมาตรฐาน), ผศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ (ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์) และ ผศ.ดร.นิยม กำลังดี (ด้านการพัฒนาเครื่องหมายการค้า)