อบรมฟรี ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายลูกชิ้นปลาเด้งดึ๋งรับเงินล้าน

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดอบรมทักษะอาชีพ ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายลูกชิ้นปลาเด้งดึ๋งรับเงินล้าน

เนื้อหาในหลักสูตร :

 • การสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจ : การผลิตลูกชิ้นปลาเชิงพาณิชย์
 • การจัดพื้นที่ให้เป็นระบบ
 • แนวทางการประกอบธุรกิจ การสร้างตราสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย
 • มาตรฐาน Halal
 • บรรจุภัณฑ์และการออกแบบตราสินค้า
 • การผลิตลูกชิ้นปลา

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา บุคคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป จำนวน 40 คน

วันที่จัดอบรม : 23 – 25 เมษายน 2559

สถานที่จัดอบรม :

 • ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยากร และ ผู้เชี่ยวชาญ

 • อาจารย์ฮุซเซ็น นิยมเดชา  สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • คุณวิภารัตน์ รัตนพันธ์ ร้านโกอ่างเส้นปลา
 • คุณธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
 • ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • อาจารย์ ทรงพันธุ์  จันทร์ทอง  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ดร.ทนง  เอี่ยวศิริ  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการกำหนดการทักษะอาชีพ-การผลิตลูกชิ้นปลา

รับสมัครแล้ว วันนี้

Comments are closed.