หมูกระจก

ผลิตภัณฑ์ : หมูกระจก

ที่ตั้งสถานประกอบการ : กลุ่มลูกหมู เลขที่ 323/69 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

ผู้ประกอบการ : คุณพิษณุ บุญทอง

ทีมที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ปราณี มนูรักษ์ชินากร (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์), ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร (ด้านการรับรองมาตรฐาน), อ.ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง (ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์) และคุณพรรษกร ฉันทวีโรจน์ (ด้านการพัฒนาเครื่องหมายการค้า)