หน่วยบ่มเพาะจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก-จิตวิญญาณผู้ประกอบการ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ร่วมกับศูนย์พัฒนาสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรม “สร้างความตระหนักสู่การเป็นผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้นักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบ่มเพาะในสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับเกียรติจาก โดยคุณยุพาวรรณ ดำรงพิพรรธน์ เจ้าของธุรกิจร้านจิ้มจุ่มชาบูเมืองคอน ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ “แรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการ” วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 310 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
[huge_it_gallery id=”19″]

Comments are closed.