สมัครอบรมฟรี ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากผักและผลไม้

ชื่อหลักสูตร : ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากผักและผลไม้

จำนวนผู้เข้าอบรม : 40 คน

จัดอบรมวันที่  : 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ :  สวนเกษตรแนวใหม่  ครูเชสว์ เขาทะลุ อำเภอปากพนัก  จังหวัดนครศรีธรรมราช, อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม, ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยากร : วิทยากรจาก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, วิทยากรจากภายนอก

กำหนดการ : Download

จัดโดย : หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สมัครอบรม : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

Comments are closed.