สบู่นมแพะ

ผลิตภัณฑ์ : สบู่นมแพะ

ที่ตั้งสถานประกอบการ : สปาแฟคทอรี่ไทยแลนด์ 148 หมู่ 2 ต. เขาคราม อ. เมือง จ. กระบี่ 81000

ผู้ประกอบการ :  นายครินทร์ หวลถนอม

ทีมที่ปรึกษา : คุณพลาเดช เฉลยกิตติ (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์), อ.ฮุชเซ็น  นิยมเดชา (ด้านการรับรองมาตรฐาน), อ.ทรงพันธุ์  จันทร์ทอง, อ.ศกุนิชญ์  จันทร์ทอง (ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์) และ ผศ.ดร.นิยม กำลังดี (ด้านการพัฒนาเครื่องหมายการค้า)