ร่วมกันส่งกำลังใจทีมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในกิจกรรมการแข่งขัน Research to Market (R2M)

R2M – Walailak ร่วมกันส่งกำลังใจทีมจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในกิจกรรมการแข่งขัน Research to Market (R2M) ระดับประเทศที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 สมาชิกในทีมประกอบไปด้วย นายจักรพันธ์ เบญจวิญญู นายกฤษดา หนูเล็ก และนายชโลทร ปะทะโม เป็นนักศึกษาจาก สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ งานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเป็นกล้องจุลทรรศน์เพื่อการเรียนการสอน เป็นอนุสิทธิบัตร ของ รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมีจาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

Comments are closed.