รัตนาขนมไทย

ผลิตภัณฑ์ : รัตนาขนมไทย

ที่ตั้งสถานประกอบการ : 79/1 หมู่1 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้ประกอบการ : คุณเกศิณี ทองใส

ทีมที่ปรึกษา : คุณพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์), ดร.วิบูลย์ ป้องกันภัย (ด้านการรับรองมาตรฐาน), อ.ทรงพันธุ์  จันทร์ทอง และ อ.ศกุนิชญ์ จันทร์ทอง (ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์) และ คุณนรินทร์ พสุนธราธรรม (ด้านการพัฒนาเครื่องหมายการค้า)