พิธีลงนามรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม “ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค”

พิธีลงนามรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม “ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค”   ระหว่างโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม  กำลังดี รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม  วัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค เพื่อรองรับการให้บริการแก่ภาครัฐและเอกชน

[huge_it_gallery id=”3″]

Comments are closed.