ผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI) ผลิตภัณฑ์ Richproducts Natural Soap ผ่านการ Pitching ได้สิทธิ์ไปเจรจาธุรกิจที่ประเทศฮ่องกง

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเทคโนโลยีสู่สากล (Internationalization program for Technopreneurship Development) และมีการนำเสนอแผนธุรกิจรองรับการเติบโตในตลาดสากล ของหลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 08.30-17.30 น ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นและมีความพร้อมเพื่อเดินทางไปร่วมแสวงหาประสบการณ์ในการเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ (ฮ่องกง) ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีจำนวน 13 ผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนของอุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ จาก 13 มหาวิทยาลัย นั้น

ผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ Richproducts Natural Soap โดย นายครินทร์ หวลถนอม ผ่านการ Pitching for International Market ได้สิทธิ์ไปเจรจาธุรกิจที่ประเทศฮ่อง

Comments are closed.